Säännöt – Suomen Musiikkikustantajat ry

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Musiikkikustantajat ry, ruotsiksi Finska Musikförläggareföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Music Publishers Association.

2 §

Yhdistys on musiikin kustantajien valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on parantaa musiikinkustannusalan yleisiä toimintaedellytyksiä, kulttuuripoliittista asemaa ja oikeudellisen suojan yleisiä edellytyksiä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan valvomalla ja edistämällä jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja. Tämä tapahtuu seuraamalla oikeusolojen ja lainsäädännön kehitystä koti- ja ulkomailla, tekemällä aloitteita, antamalla lausuntoja ja esityksiä, hoitamalla yhteyksiä viranomaisiin, julkiseen sanaan, järjestöihin ja musiikin käyttäjiin, järjestämällä koulutusta, valvomalla kustannettujen teosten käytön luvallisuutta sekä muilla samantapaisilla tavoilla.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi perustaa ja kartuttaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan, harjoittaa julkaisutoimintaa, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansainvälisiin ja kansallisiin järjestöihin, jotka soveltuvat sen tarkoituksen toteuttamiseen.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3 §

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ammattimaista musiikinkustannustoimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy. Ammattimaisella musiikinkustannustoiminnalla tarkoitetaan musiikkiteoksiin liittyvien tekijänoikeuksien omistamista, hallinnointia ja taloudellista hyödyntämistä, jonka tavoitteet eivät rajoitu yksityisen henkilön verosuunnitteluun.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää selvitys kustannustoiminnan laajuudesta, laadusta ja jatkuvuudesta sekä kaupparekisteriote ja selvitys hakijan omistuspohjasta.

4 §

Jäsenen on noudatettava toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen toimivaltansa puitteissa tekemiä päätöksiä ja niiden perusteella annettuja ohjeita. Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämät liittymis- ja jäsenmaksut.

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin eroaminen astuu voimaan välittömästi. Eroavalla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6 §

Mikäli yhdistyksen jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, jotka yhdistyksen kokous on jäsenilleen määrännyt tai mikäli jäsenen on oikeuden tai viranomaisen päätöksellä todettu syyllistyneen tekijänoikeuslain vastaiseen toimintaan tai mikäli jäsen tahallaan olennaisesti vahingoittaa yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa, on yhdistyksen kokouksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

7 §

Yhdistyksen hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, johon kuuluvat kevätkokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kevätkokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään neljä jäsentä on paikalla, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

8 §

Hallitus edustaa yhdistystä ja valvoo sen etuja. Hallitus voi nimittää yhdistykselle työsuhteisen toiminnanjohtajan, jonka tulee hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hallitus ottaa yhdistyksen muut tarvittavat virkailijat.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kukin erikseen.

9 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa maalis–huhtikuussa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto.
 2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä päätetään toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan lausunto antavat aihetta.
 3. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkioista.
 4. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja kuuden muun jäsenen vaali.
 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista yhdistyksen jäsenet ovat ilmoittaneet hallitukselle maaliskuun alkuun mennessä.

Yhdistyksen syyskokouksessa loka–marraskuussa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle.
 2. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta.
 3. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle vuodelle.
 4. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle.
 5. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-yhteisö, se toimii myös varatilintarkastajana.
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista yhdistyksen jäsenet ovat ilmoittaneet hallitukselle lokakuun alkuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää äänioikeuttaan asiamiehen tai edusmiehen välityksellä.

11 §

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjallisella kutsulla.

12 §

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

13 §

Tilintarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan seuraavassa, vähintään seitsemän päivän välein pidettävässä yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

15§

Jos yhdistys puretaan, käytetään yhdistyksen varat musiikinkustannusalaa yleisesti hyödyntävän toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen erikseen päättämällä tavalla.