Säännöt – Suomen Musiikkikustantajat ry

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Musiikkikustantajat ry, ruotsiksi Finska Musikförläggareföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Music Publishers Association.

2 §

Yhdistys on musiikin kustantajien valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on parantaa musiikinkustannusalan yleisiä toimintaedellytyksiä, kulttuuripoliittista asemaa ja oikeudellisen suojan yleisiä edellytyksiä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan valvomalla ja edistämällä jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja. Tämä tapahtuu seuraamalla oikeusolojen ja lainsäädännön kehitystä koti- ja ulkomailla, tekemällä aloitteita, antamalla lausuntoja ja esityksiä, hoitamalla yhteyksiä viranomaisiin, julkiseen sanaan, järjestöihin ja musiikin käyttäjiin, järjestämällä koulutusta, valvomalla kustannettujen teosten käytön luvallisuutta sekä muilla samantapaisilla tavoilla.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi perustaa ja kartuttaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan, harjoittaa julkaisutoimintaa, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansainvälisiin ja kansallisiin järjestöihin, jotka soveltuvat sen tarkoituksen toteuttamiseen.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3 §

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ammattimaista musiikinkustannustoimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy. Ammattimaisella musiikinkustannustoiminnalla tarkoitetaan musiikkiteoksiin liittyvien tekijänoikeuksien omistamista, hallinnointia ja taloudellista hyödyntämistä, jonka tavoitteet eivät rajoitu yksityisen henkilön verosuunnitteluun.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää selvitys kustannustoiminnan laajuudesta, laadusta ja jatkuvuudesta sekä kaupparekisteriote ja selvitys hakijan omistuspohjasta.

4 §

Jäsenen on noudatettava toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen toimivaltansa puitteissa tekemiä päätöksiä ja niiden perusteella annettuja ohjeita. Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämät liittymis- ja jäsenmaksut.

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin eroaminen astuu voimaan välittömästi. Eroavalla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6 §

Mikäli yhdistyksen jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, jotka yhdistyksen kokous on jäsenilleen määrännyt tai mikäli jäsenen on oikeuden tai viranomaisen päätöksellä todettu syyllistyneen tekijänoikeuslain vastaiseen toimintaan tai mikäli jäsen tahallaan olennaisesti vahingoittaa yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa, on yhdistyksen kokouksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

7 §

Yhdistyksen hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, johon kuuluvat kevätkokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kevätkokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään neljä jäsentä on paikalla, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

8 §

Hallitus edustaa yhdistystä ja valvoo sen etuja. Hallitus voi nimittää yhdistykselle työsuhteisen toiminnanjohtajan, jonka tulee hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hallitus ottaa yhdistyksen muut tarvittavat virkailijat.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kukin erikseen.

9 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa maalis–huhtikuussa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto.
 2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä päätetään toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan lausunto antavat aihetta.
 3. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkioista.
 4. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja kuuden muun jäsenen vaali.
 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista yhdistyksen jäsenet ovat ilmoittaneet hallitukselle maaliskuun alkuun mennessä.

Yhdistyksen syyskokouksessa loka–marraskuussa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle.
 2. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta.
 3. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle vuodelle.
 4. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle.
 5. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-yhteisö, se toimii myös varatilintarkastajana.
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista yhdistyksen jäsenet ovat ilmoittaneet hallitukselle lokakuun alkuun mennessä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla sekä ennen kokousta että kokouksen aikana tai jompanakumpana näistä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää äänioikeuttaan asiamiehen tai edusmiehen välityksellä.

11 §

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjallisella kutsulla.

12 §

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.

13 §

Tilintarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan seuraavassa, vähintään seitsemän päivän välein pidettävässä yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

15§

Jos yhdistys puretaan, käytetään yhdistyksen varat musiikinkustannusalaa yleisesti hyödyntävän toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen erikseen päättämällä tavalla.

 

 

Yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestys

 

1 § Yleistä

Suomen Musiikkikustantajat ry:n kokouksissa noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä.

Tätä äänestys- ja vaalijärjestystä noudatetaan, jos yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

 

2 § Etäosallistumisoikeus

Yhdistyksen hallitus päättää, voiko yhdistyksen kokoukseen osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla (etäosallistuminen).

Hallitus voi päättää, missä asioissa etäosallistuminen on mahdollista sekä ennen kokousta että kokouksen aikana tai jompanakumpana näistä.

Hallitus päättää etäosallistumiseen käytettävästä tietoliikenneyhteydestä ja muusta teknisestä apuvälineestä. Kokouskutsussa on ilmoitettava mahdollisuudesta etäosallistumiseen ja etäkokouksen toteutustavasta.

Hallitus voi päättää, että etäosallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittaminen. Tällöin jäsenen tai jäsenen valtuuttaman kokousedustajan on ilmoitettava etäosallistumisesta hallituksen määräämänä aikana. Ilmoitusvelvollisuudesta ja sen määräajasta on mainittava kokouskutsussa. Kokouksen koollekutsumisaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Jäsenen ja jäsenen valtuuttaman kokousedustajan etäosallistuminen ja etäosallistumisoikeus todennetaan kokouksessa luotettavalla tavalla.

 

3 § Asioiden käsittely ja päätöksenteko

Etäosallistuminen kokouksen aikana on järjestettävä siten, että etäosallistujilla on mahdollisuus seurata asioiden käsittelyä, tehdä esityksiä sekä osallistua asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen kokousjärjestelyjä koskevien päätösten mukaisesti.

Kokoukselle valitaan kokouksen puheenjohtajaa avustava tekninen sihteeri, joka vastaa etäosallistujien osallistumisen, puheenvuoropyyntöjen ja muutosesitysten sekä päätöksenteon seurannasta.

Hallitus voi päättää, että kokouksessa äänestyksissä ja vaaleissa käytetään sähköisiä äänestys- ja vaalijärjestelmiä. Hallitus voi päättää, että sähköisiä äänestys- ja vaalijärjestelmiä käytetään vain etäosallistumisessa.

Mikäli kokoukseen voi osallistua ennen kokousta, muutosesityksiä asiapäätöksiin ja ehdotuksia vaaliasioissa voidaan toimittaa hallituksen määräämänä aikana ja määräämällä tavalla ennen kokousta. Ehdotuksien esittäjä vastaa niiden toimittamisesta. Ennen kokousta tehtävällä muutosesityksellä asiapäätökseen on oltava kokouksessa äänivaltainen kannattaja, joka on ilmoitettava joko ennen kokousta tai kokouksen aikana, viimeistään ennen asiasta tehtävää päätöstä.

Kokouksen päätöksentekoon asiaäänestyksessä ja vaalissa ei voi etäosallistua ennen kokousta. Tästä on mainittava kokouksen kokouskutsussa, mikäli hallitus on päättänyt, että kokoukseen voi muutoin osallistua ennen kokousta.

Päätökset asiaäänestyksissä ja vaaleissa tehdään kokouksen aikana yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti puheenjohtajan johdolla.

Äänestykset ja vaalit toimitetaan avoimina, ellei kokouksen aikana yksi kymmenesosa (1/10) kokouksen läsnä olevista jäsenistä vaadi tai kokouksen puheenjohtaja määrää äänestyksen tai vaalin toimittamista suljetuin lipuin.

Mikäli kokouksen etäosallistujilla on käytettävissä sellainen äänestys- ja vaalijärjestelmä, joka mahdollistaa äänestyksen ja vaalin toimittamisen vastaavasti kuin suljetuin lipuin toimitettuna ja turvaa riittävän vaalisalaisuuden, etäosallistujat voivat osallistua suljetuin lipuin toimitettavaan äänestykseen ja vaaliin.

Mikäli kokouksen aikana etäosallistujilla ei ole käytettävissä äänestys- ja vaalijärjestelmää, joka antaisi mahdollisuuden toimittaa äänestys ja vaali vastaavasti kuin suljetuin lipuin, etäosallistujat eivät voi osallistua suljetuin lipuin toimitettaviin äänestyksiin ja vaaleihin. Tästä osallistumisoikeuden rajoituksesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

Hallitus voi antaa tarkentavia ohjeita etäosallistumisessa käytettävien tietoliikenneyhteyksien ja muiden teknisten apuvälineiden sekä sähköisten äänestys- ja vaalijärjestelmien käytöstä̈.

 

4 § Teknisen häiriön vaikutukset

Mikäli kokousta avattaessa tai kokouksen aikana esiintyy tekninen häiriö, joka estää etäosallistujien tai osan heistä osallistumisen kokoukseen tai sen päätöksentekoon, voidaan kokous puheenjohtajan päätöksellä tilapäisesti keskeyttää korjausten edellyttämäksi ajaksi, mikäli häiriö on kokouksen teknisistä järjestelyistä johtuva tai se aiheutuu laajasta yleisten tietoliikenneyhteyksien häiriöstä.

Jos teknistä häiriötä ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa, puheenjohtaja voi päättää kokouksen jatkamisesta ilman niitä etäosallistujia, jotka häiriön takia eivät voi kokoukseen osallistua. Mikäli tekninen häiriö vaikuttaa kokouksen päätöksentekoon erityisen merkittävästi tai päätettävänä on  vaikutuksiltaan erityisen merkittäviä tai laajakantoisia asioita, kokous voi päättää kokouksen keskeyttämisestä ja siirtämisestä.

Mikäli kokoukseen voi etäosallistua kokouksen aikana, kokouksen kokouskutsussa on mainittava, että mikäli tekninen häiriö estää etäosallistumisen, kokous voi käsitellä asiat ja tehdä päätökset ilman etäosallistujien osallistumista.