Sanasto

A&R

Artist(s) & Repertoire.  Kustannusyhtiössä osasto, joka etsii ja jalostaa uusia lauluntekijöitä ja tekijä-artisteja ja tarjoaa näitä levy-yhtiöille ja muille teosten hyödyntäjille; joskus nimeltään creative-osasto

alikustantaja

tietyllä maantieteellisellä alueella toimiva alkuperäisen kustantajan edustaja, joka saa erillisellä sopimuksella yleensä määräaikaisia kustantajan oikeuksia omalle alueelleen

alitekijä

sävellyksen sovittaja tai sanoituksen kääntäjä (ks. myös muuntelu)

”arri” (engl. arrangement)

sovitus; alkuperäisestä sävellyksestä esim. toiselle kokoonpanolle tehty versio

artisti

teoksen esittäjä, joko henkilö tai yhtye

avoin käyttölupa

blanket licence

Bernin sopimus

tekijänoikeusalan vanhin kansainvälinen yleissopimus, joka määrittelee oikeuksien vähimmäistason sekä antaa kaikista sopimusvaltioista peräisin oleville teoksille yhtäläisen suojan kaikissa sopimuksen piiriin kuuluvissa maissa

BIEM

Bureau international des sociétés gérant les droits d’enregistrement et de reproduction mécanique; tallentamis- eli mekanisointioikeuksia hallinnoivien tekijänoikeusjärjestöjen kansainvälinen kattojärjestö

biisi

teos tai joissakin tapauksissa sen levytys

blanket licence

esim. tekijänoikeusjärjestöjen asiakkailleen myöntämä avoin ja kattava käyttölupa mahdollisimman laajaan teosvalikoimaan massakäyttötilanteissa (ks. myös itsehallinnointi, massakäyttölisenssi ja suoralisensointi)

CIEM

ks. ICMP

CIS-NET

CISAC-järjestöjen teostietokantojen verkosto

CISAC

Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs; maailman tekijänoikeusjärjestöjen yhteistyöelin

co-publishing

ks. yhteiskustantaminen

copyright, ©

tekijänoikeutta merkitsevä englanninkielinen termi; sisältää anglo-amerikkalaisessa maailmassa laajemmat oikeudet kuin eurooppalainen tekijänoikeus (ransk. droit d’auteur, engl. author’s right)

cue sheet

lomake, joka sisältää tiedot elokuvassa tai AV-tuotannossa käytetystä musiikista

co-writing

sävellysteosten tekeminen tiimityönä

CWR

Common Works Registration; kansainvälinen formaatti, jolla kustantaja rekisteröi teokset omaan tekijänoikeusjärjestöönsä

demo

malliäänite, jonka tarkoituksena on antaa esim. levy-yhtiölle tai artistille käsitys kappaleen (teoksen) luonteesta

ECSA

eurooppalaisten säveltäjien ja sanoittajien yhdistysten kattojärjestö

GESAC

Groupement européen des sociétés d’auteurs et compositeurs; tekijänoikeusjärjestöjen eurooppalainen yhteistyöelin, jäsenenä mm. Teosto

Gramex

äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitetuottajien eräitä oikeuksia hallinnoiva tekijänoikeusjärjestö

GT Musiikkiluvat

Gramexin ja Teoston yhteisyritys, joka myy lupia musiikin käyttöön taustamusiikkina

hire library

yleensä kustannusyhtiön osasto, joka myy, vuokraa ja välittää orkesterimateriaaleja

house-writer

säveltäjä tai sanoittaja, jolla on pitempiaikainen yhteistyösopimus kustantajansa kanssa (nk. tallisäveltäjä)

hyvitysmaksu

oikeudenhaltijoille maksettava korvaus kuluttajien mahdollisuudesta kopioida teoksia omaan, yksityiseen käyttöönsä; Suomessa valtion budjetista

ICE

International Copyright Enterprise; kansainvälinen lisensointi- ja tietojenkäsittely-yhtiö, jonka palveluja mm. Teosto käyttää

ICMP

musiikinkustantajien kansainvälinen järjestö, lyhenne sanoista International Confederation of Music Publishers; ranskankielinen lyhenne CIEM

IFPI

ääniteteollisuuden kansainvälinen toimialajärjestö

Impala

Independent Music Companies Association; kansainvälinen kattojärjestö, joka edustaa monikansallisten yhtiöiden ulkopuolella toimivia äänitetuottajia

IndieCo

riippumattomien suomalaisten levy- ja tuotantoyhtiöiden yhdistys

IPI

Interested Parties Information; CISACin ylläpitämä tietokanta, jossa jokaisella sävellysteosten tekijällä ja kustantajalla on oma koodinumeronsa (ks. myös ISWC)

IPR

Intellectual Property Right; immateriaalioikeus, jonka piiriin kuuluvat aineettomat oikeudet, kuten tekijänoikeus ja eräät teollisoikeudet kuten patentti- ja tavaramerkkioikeus

ISMN

International Standard Music Number; kirjojen ISBN-numerointia vastaava nuottijulkaisujen kansainvälinen standarditunnus

ISWC

International Standard Musical Work Code; kirjojen ISBN-numerointia vastaava sävellysteosten kansainvälinen standarditunnus (ks. myös IPI)

isyysoikeus

moraalinen oikeus, joka edellyttää tekijän nimen mainitsemista siten, kuin hyvä tapa edellyttää

itsehallinnointi

tilanne, jossa kustantaja tai tekijä myöntää luvat käyttäjille suoraan (vrt. blanket licence)

jakosäänto

Teoston jäsenkokouksen vahvistama periaate, jonka mukaan kunkin teoksen saamat korvaukset jaetaan eri oikeudenhaltijoiden kesken

julkaisulupa

käyttölupa, jonka mukana ei siirry alkuperäisiä tekijänoikeuksia; esim. lupa julkaista laulun nuotti ja/tai sanoitus kirjassa tai kokoelmassa

katalogi

kustantajan hallinnoitavina olevat teokset tai tietty musiikin lajiin tai aikaisempaan kauppaan perustuva teosryhmä

kertakorvaus

tekijälle tai oikeudenhaltijalle yleensä luovutushetkellä maksettava korvaus, jonka suuruus ei ole riippuvainen tulevasta myynnistä (vrt. rojalti)

Kopiosto

tekijänoikeusjärjestö, joka lisensoi valo- ja digitaalista kopiointia sekä tv-ohjelmien tallentamista ja edelleen lähettämistä

kunnioittamisoikeus

ks. respektioikeus

kustannussopimus

sopimus, jolla tekijä luovuttaa kustantajalle yhden tai useamman teoksen kustannusoikeudet; sisältää yleensä kaikki graafiset oikeudet sekä oikeuden osuuksiin esitys- ja tallentamiskorvauksista

kustannustoimittaja

kustantajan edustaja, joka omalta osaltaan vastaa julkaistavan nuotin tai kirjan laadusta, virheettömyydestä ja kulubudjetista

lisenssi

käyttölupa, joka ei siirrä teoksen alkuperäisiä oikeuksia saajalle

lyriikka

englannin kielestä puhekäyttöön levinnyt termi, jolla tarkoitetaan laulun sanoja

mainoskäyttö

teosten käyttö lehti-, ääni- ja audiovisuaalisissa mainoksissa; edellyttää aina oikeudenhaltijan lupaa ja se hinnoitellaan yksilöllisesti (ks. myös synkronointi)

manus

tekijänoikeuden suojaama kustantamaton teos

massakäyttölisenssi

tekijänoikeusjärjestöiltä blanket licence -menettelyn kautta saatava avoin lupa käytännössä kaikkien teosten käyttöön; ei yksilöllistä hinnoittelua eikä teoskohtaisia käyttöehtoja

MES

ks. Musiikin edistämissäätiö

metadata

liitännäistieto, esim. streaming-palvelussa tiedot sävelteoksen oikeudenhaltijoista

moraaliset oikeudet

tekijälle kuuluvat hänen persoonaansa ja teoksen kunnioittamiseen liittyvät yksinoikeudet, joita ei voida luovuttaa toiselle; ks. isyysoikeus ja respektioikeus

Music Finland

musiikkialan yhteinen suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja kansainvälistymistä edistävä yhdistys

Musiikin edistämissäätiö MES

pääasiassa musiikkialan omia varoja jakava säätiö, joka mm. avustuksia ja apurahoja jakamalla edistää ja tukee elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa, koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa

Musiikkituottajat – IFPI Finland

Suomessa toimivien äänitetuottajien edunvalvontajärjestö

muuntelu

sävellyksen sovittaminen tai sanoituksen kääntäminen (ks. myös alitekijä)

NCB

tallentamis- eli mekanisointioikeuksia Pohjoismaissa ja Baltian maissa hallinnoiva järjestö, joka saa valtuutensa Teostolta ja sen pohjoismaisilta sisarjärjestöiltä

oikeudenhaltija

oikeudenomistaja tai taho (esim. kustantaja), jolle tämä on myynyt tai luovuttanut oikeutensa

oikeudenomistaja

tekijä tai tämän perikunta; Teostossa myös kustantaja

orkesterimateriaali

myytävä tai yleensä vuokrattava nuottimateriaali, joka sisältää erilliset nuotit eli stemmat kullekin orkesterin soittajalle sekä kapellimestarin partituurin

pakkolisenssi

lain tekijän yksinoikeuteen tekemä rajoitus, joka mahdollistaa teoksen käytön ilman tekijän lupaa; edellyttää kuitenkin tekijälle maksettavaa korvausta

partituuri

nuotti, johon on koottu esim. orkesterisävellyksen jokaisen soitinryhmän äänet eli stemmat

piratismi

teoskappaleiden valmistaminen tai välittäminen ilman oikeudenhaltijan lupaa ja ilman oikeudenhaltijalle maksettavaa korvausta

plagiaatti

tekijän yksinoikeutta loukkaava toisen teoksen tahallinen jäljittely (ks. myös sound-alike)

promo, promootio

säveltäjän, sanoittajan tai artistin uran edistäminen tai yksittäisen teoksen tai äänitteen hyväksi tehty edistämistyö

pseudonyymi

tekijän salanimi

public domain (lyh. PD tai DP)

teos, jonka tekijänoikeudellinen suoja-aika on kulunut umpeen

recoupata (engl. recoup)

kustantajalle tilitettävät tekijän tulot, joilla katetaan tekijän kustantajalta saamia ennakkomaksuja

respektioikeus

moraalinen oikeus, jonka mukaan teosta ei saa muuttaa eikä saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavalla tavalla

rojalti

yleensä myyntiin perustuva korvaus tekijälle tai oikeudenhaltijalle; tavallisesti prosenttiosuus määritellyistä tuloista

sitaattioikeus

oikeus lainata teoksen osaa tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa esim. arvostelussa, tutkimuksessa tai lehtiartikkelissa; lähde ja tekijätiedot mainittava

sopimuslisenssi

lakiin perustuva tekijänoikeuden rajoitus, jolla esim. tekijänoikeusjärjestöt voivat lisensoida myös sellaisten tekijöiden teoksia, joita järjestö ei edusta; ulkopuolisilla kuitenkin oikeus korvaukseen

sound-alike

teos, joka ei suoraan lainaa toisen teoksen elementtejä, mutta pyrkii saamaan aikaan kuulijassa saman vaikutelman; usein käytetty mm. mainosmusiikissa

splittaus, splitata

osuuksien jakaminen teoksessa, jolla on useita tekijöitä ja näillä eri kustantajat

stemma

esim. sinfoniaorkesterin yksittäisen soittimen tai soitinryhmän nuotti (ks. myös partituuri)

suoja-aika

teoksilla 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä, äänitteillä 70 vuotta ensijulkaisuvuoden päättymisestä (ks. myös yhdessä luotu teos)

Suomen Musiikintekijät ry

populaarimusiikin tekijöiden etujärjestö

Suomen Säveltäjät ry

taidemusiikin säveltäjien etujärjestö

suoralisensointi

lupamenettely, jossa kustantaja tai tekijä myöntää luvat käyttäjille suoraan (vrt. blanket licence, massakäyttölisenssi), ei tekijänoikeusjärjestön kautta

suuret oikeudet

näyttämöteosten, esim. oopperoiden, operettien, musikaalien ja balettien, esitysoikeudet

sync, synch

ks. synkronointi

synkronointi

soivan musiikin liittäminen audiovisuaaliseen tuotantoon, esimerkiksi elokuvaan, tv-ohjelmaan, mainokseen tai peliin

tabulatuuri

alun perin nuottia vastaava kitaran- tai luutunsoitto-ohje; nykyään puhekielessä usein myös laulun sanoitus, johon on lisätty soinnut

tallisopimus

vapaamuotoinen sopimus, jolla tekijä sitoutuu luovuttamaan tiettynä aikana valmistuvien teostensa kustannusoikeudet; ei korvaa varsinaisia kustannussopimuksia (ks. myös house-writer)

taloudelliset oikeudet

tekijälle kuuluvat yksinoikeudet määrätä teoksen kappaleen valmistamisesta ja saattamisesta yleisön saataviin; luovutettavissa kokonaan tai osittain

tekijä

säveltäjä, sanoittaja, sovittaja tai kääntäjä; tekijänoikeuslainsäädännössä myös taho, jolle tekijänoikeus on siirtynyt, esim. kustantaja

tekijänoikeus

yhteisnimitys tekijän yksinoikeuksille, joita ovat moraaliset ja taloudelliset oikeudet

tekijänpalkkio

tekijänoikeuden luovuttajalle maksettava rojaltipohjainen tai kertakaikkinen korvaus

teos

musiikissa sävellys, sanoitus, sovitus tai käännös

teoskynnys

vaikeasti määriteltävä luovuuden ja omaperäisyyden raja, jonka ylittävät teokset saavat tekijänoikeudellisen suojan

Teosto

tekijänoikeusjärjestö, jolle suomalaiset tekijät ja kustantajat ovat siirtäneet teostensa esitys- ja tallentamislupien massakäytön lisensoinnin (ks. myös blanket licence, massakäyttö)

tilityssääntö

Teoston jäsenkokouksen vahvistama periaate, jonka mukaan perityt korvaukset ohjataan eri tilitysalueille (radio, TV, konsertit jne.)

topliner

co-writing-prosessissa tekijä, joka luo melodian toiselta tekijältä saamansa sävellyspohjan (track) päälle (ks. myös co-writing, tracker)

tracker

co-writing-prosessissa tekijä, jonka tekemään sävellyspohjaan (track) topliner tekee melodian (ks. myös co-writing, topliner)

trad.

tekijänoikeudellisesti vapaa teos, jonka tekijää ei tunneta, esim. kansanlaulu tai kansansävelmä

tuottaja

musiikissa joko äänitetuottaja (yhtiö) tai henkilö, joka ohjaa levytysprosessia

vapaa teos

sävellys tai sanoitus, jonka tekijänoikeudellinen suoja-aika on umpeutunut (ks. myös public domain)

vastavuoroisuussopimus

kahden tekijänoikeusjärjestön välinen sopimus, jolla ne voivat omilla toimivalta-alueillaan lisensoida toistensa teoksia

vuokramateriaali

ks. orkesterimateriaali

WIPO

World Intellectual Property Organization, YK:n alainen Maailman henkisen omaisuuden järjestö, joka hallinnoi mm. tekijänoikeuden kansainvälisiä yleissopimuksia

yhdessä luotu teos

sanoitettu sävellysteos, jota varten sekä sävellys että sanoitus on luotu; suoja-aika voimassa kummankin osalta, kunnes on kulunut 70 vuotta viimeiseksi kuolleen tekijän kuolinvuoden päättymisestä (ks. myös suoja-aika)

yhteenliitetty teos

teos, jonka tekijöillä on teoksessa itsenäiset osuudet ja niillä siten myös erilliset suoja-ajat; esim. laulun sävellys ja runo, johon laulu on sävelletty

yhteisteos

teos, jossa tekijöiden itsenäisiä panoksia ei voida erottaa toisistaan; käyttö edellyttää jokaisen tekijän lupaa

yhteiskustantaminen (co-publishing)

tilanne, jossa samalla teoksella on vähintään kaksi eri kustantajaa; tavallinen tilanteissa, joissa teoksella on useampia tekijöitä

yksinoikeus

tekijälle kuuluva oikeus, jonka taloudellisia ulottuvuuksia voidaan luovuttaa ja lainsäädännöllä myös rajoittaa

äänitetuottaja

levy-yhtiö, joka vastaa kaupallisen äänitteen julkaisemisesta