Ajankohtaista

28.04.2017

Tekijänoikeusjärjestöjen toimintaan vaikuttaa vuoden 2017 alusta uusi laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Sen tavoitteena on edistää tekijänoikeushallinnon avoimuutta ja hyvää hallintotapaa. Suomessa toimivien tekijänoikeusjärjestöjen toimintaan uusi laki ei tuo merkit­täviä muutoksia, sillä järjestöjen toiminta on jo pitkälti yhteishallinnointilain vaatimusten mukaista. Tekijänoikeusjärjestöillä on kuitenkin lain mukaan velvol­lisuus antaa oikeudenhaltijoille tiettyjä tietoja, esimerkiksi hallinnoimistaan oikeuksista ja oikeudenhaltijan valintamahdollisuuksista. 

Uusi laki ei edellytä jäseniltämme toimenpiteitä, ja ennen 1.1.2017 järjestöllemme antama valtuu­tus on voimassa sellaisenaan. Kopioston lisensiointi jatkuu alueilla, joilla sitä on tähänkin asti toteutettu. 

Kopioston kevätkokous vahvisti 27.4.2017 oikeuksien luokat, joilla Kopiosto kerää oikeuksia ja tarjoaa lisensiointipalveluita. Yksityiskohtainen tieto luokituksesta tulee Kopioston nettisivuille. Aikaisemmin antamasi valtuutus kattaa kevätkokouksessa vahvistettavat oikeuksien luokat, joten sinulta ei edellytetä mitään toimenpiteitä.

Oikeudenhaltijan oikeus valita yhteishallinnointiorganisaatio

Oikeudenhaltija saa vapaasti valita tekijänoikeusjärjestön (yhteishallinnointiorganisaation), jolle antaa valtuuden. Valtuuden voi antaa myös suoraan muuhun EU:n jäsenvaltioon sijoittuneelle tekijänoikeusjärjestölle ja sen voi rajata koskemaan vain tiettyä maantieteellistä aluetta.

Kopioston eurooppalaiset sisarjärjestöt antavat jo suomalaisten oikeudenhaltijoiden puolesta lupia sopimusten mukaisesti ja maksavat tästä korvaukset Kopiostolle, joka tilittää ne edelleen oikeudenhaltijoille.

Suomessa ei juuri ole Kopioston toiminta-aloilla muita tekijänoikeusjärjestöjä.

Oikeudenhaltijan itsenäinen oikeus myöntää lisenssi

Oikeudenhaltijalla on Kopiostolle antamastaan valtuutuksesta riippumatta oikeus myöntää lupia teostensa ei-kaupalliseen käyttöön. Tekijänoikeussopimuksen antaneiden oikeudenhaltijoiden oikeus antaa käyttölupia näin ollen laajenee. Kopiosto-valvontavaltakirjan antaneilla oikeus antaa käyttölupia on jo ennestään rajoittamaton.

Jos teoksella on muitakin oikeudenhaltijoita, luvansaaja tarvitsee luonnollisesti suostumuksen heiltäkin. Esimerkiksi kustantajan, tuottajan tai muiden tekijöiden lupa on useimmiten myös tarpeen.

Oikeudenhaltijan oikeus peruuttaa yhteishallinnointia koskeva valtuutus

Oikeudenhaltijalla on oikeus peruuttaa antamansa valtuutus osittain tai kokonaan.

Tiedot peruuttamismenettelystä julkaistaan Kopioston verkkosivuilla kevätkokouksen jälkeen.

Valtuutuksen peruuttamista koskevan irtisanomisajan on oltava kohtuullinen, enintään kuuden kuukauden mittainen tai irtisanomisen voidaan edellyttää astuvan voimaan vasta sen tilikauden päättyessä, jona ilmoitus on annettu.

Kopiostolle tai sen jäsenjärjestölle annetun valtuutuksen peruuttamiseen ei liity muita kuin irtisanomisajan pituutta koskevia ehtoja.

Valtuutuksen peruuttaminen ei vaikuta lisensseihin, jotka Kopiosto on ennen valtuutuksen päättymistä myöntänyt eikä oikeuteen saada Kopioston jakopäätösten mukaiset tekijänoikeuskorvaukset. Peruutus ei myöskään vaikuta Kopioston velvollisuuksiin koskien tekijänoikeuskorvausten hallinnointia, teosvalikoimatiedon antamista, täsmällistä ja oikea-aikaista tilitystä ja velvollisuutta käsitellä valituksia.

Yhteishallinointilaki kokonaisuudessaan

20.03.2017

Kopiosto tilittää valokopiointiluvista kerätyt korvaukset kollektiivisesti eri alojen tekijöitä ja kustantajia edustaville jäsenjärjestöilleen. Valokopiointikorvaukset koostuvat valokopioinnista ja tulostamisesta kertyvistä korvauksista. Valokopiointilupien tuottojen arvellaan laskevan tänä vuonna huomattavasti viime vuoden budjettiin verrattuna. Tämä hetkisen arvion mukaan laskua on noin 20 %. Tuottoarvio vuodelle 2017 on 9,3 miljoonaa euroa.  Kopioston arvio musiikkikustantajille tilitettävistä korvauksista on 454 000 euroa. Kevään aikana neuvoteltavat jakosuhteet ja todellisuudessa sisään tulleen rahan määrä voi vielä heilauttaa arvioita. 

Tänä vuonna maksettavat digitaalisen kopioinnin korvaukset kasvavat viime vuoteen verrattuna, ja ne kompensoivat osin valokopioinnin korvausten laskua.

Valokopiointikorvauksia kerätään eri aloja edustavilta sopimusalueilta. Kullakin sopimusalueella on käytössä oma kopiointitutkimukseen perustuva ryhmäjakonsa, jonka mukaisesti suojatusta kopioinnista kerättävät korvaukset jaetaan viiteen ryhmään: kaunokirjallisuuteen, tietokirjallisuuteen, lehteen, nuottiin ja kuvaan. Ryhmien sisällä korvaukset jaetaan kunkin ryhmän tekijä- ja kustantajajärjestöjen neuvottelemien suhteiden mukaisesti. 


Lisätietoja www.kopiosto.fi

15.11.2016

Pienempi-logo.png#asset:121

Musiikkikustantajat, Teosto ja Music Finland järjestävät ensi keväänä toista kertaa intensiivikurssin nuorille lupaaville musiikintekijöille. Jättimenestyksen ensimmäisellä kerralla saavuttaneen kurssin hakuaika on nyt päättynyt. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä huimat 223! Kurssille valitaan 15-20 musiikintekijää. Kurssin osallistujavalinnat tehdään joulukuun puolessa väliin mennessä, minkä jälkeen valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Lisätietoja kurssin sisällöstä Teoston sivuilta http://www.teosto.fi/top20

13.09.2016

Sopiva-vuoden-biisi.jpg#asset:113


Antti Riihimäen, Jukka Immosen, Teemu Brunilan, VilleGallen ja Jare Brandin säveltämä ja sanoittama ja JVG:n levyttämä Tarkenee on palkittu Suomen Musiikkikustantajat ry:n Vuoden biisinä. Valinnan esiraadin asettamista 13 finaaliehdokkaasta teki Saku Tuominen. Vuoden biisin ovat kustantaneet Fried Publishing, Sony/ATV, B Publishing ja Pinnacle Helsinki/HMC Publishing. 

Vuoden taidemusiikin säveltäjänä palkittiin samassa yhteydessä Lotta Wennäkoski ja Vuoden kevyen musiikin tekijänä Jurek Reunamäki. Japanilaisen
KAT-TUN tuplasinglen menestyksestä Vuoden vientitekona palkittiin Janne Hyöty, Teemu Lillrank ja Tobias Granbacka.

Taidemusiikin ja kevyen musiikin palkinnot valittiin kustantajien tekemien ehdotusten joukosta, ja valinnan suoritti ulkopuolisista asiantuntijoista koottu raati. Vientipalkinnon saajasta päätti Suomen Musiikkikustantajat ry:n hallitus Music Finlandin ehdotusten pohjalta.

40-vuotisjuhlaansa tänä vuonna viettävä Suomen Musiikkikustantajat ry jakoi palkinnot nyt kolmannen kerran.